JNK đã tham gia cuộc họp khởi động dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của do JICA phụ trách. Do ảnh hưởng của Corona, cuộc họp đã được tổ chức trực tuyến. Với các hoạt động điều tra tiếp theo, chúng tôi sẽ nỗ lực hỗ trợ Công ty đề xuất dự án và đối tác NINFOOD để hai bên có thể hợp tác thực hiện dự án suôn sẻ, thuận lợi.
JNK đã đạt được một số thành tựu với vai trò là công ty tư vấn bên ngoài cho các dự án hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ của JICA từ việc đưa ra đề xuất đến điều tra sát tại địa phương và tận dụng lợi thế công ty tại địa phương của mình để hỗ trợ tối đa các công ty đề xuất dự án.