Ngày 28 tháng 4 năm 2021, JNK đã cùng với Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD-ICD), Viện Nghiên cứu Môi trường Nông nghiệp (IAE) và Hiệp hội Nông nghiệp Kỹ thuật số thảo luận về việc quản lý vệ sinh và chăn nuôi thông minh trong ngành chăn nuôi gia súc ở Việt Nam.
Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc thảo luận về hướng phát triển dự án, nhằm giới thiệu các kỹ thuật trọng yếu từ Nhật Bản.